Bel ons070 200 23 60Bereikbaarheidsdienst06 50 70 09 98

Klachtenprocedure

Klachtmelding

Stichting Thuiszorg Nescare verleent u zorg en ondersteuning en doet er alles aan om dat zo goed mogelijk te doen. Toch kunnen er momenten zijn dat het niet zo goed gaat als u verwacht. Soms zelfs zo dat het leidt tot een klacht. Stichting Thuiszorg Nescare vindt het belangrijk dat u uw klacht kenbaar maakt. Door uw klacht te uiten, maakt u duidelijk dat er volgens u iets gedaan moet worden. Dat geeft ons de kans ervan te leren en de zorg te verbeteren. Het is goed als klachten geuit worden ook al is dat niet altijd gemakkelijk. Om u hierbij te helpen heeft Stichting Thuiszorg Nescare een klachtenprocedure opgesteld. De procedure beschrijft hoe een klacht kan worden ingediend, de afhandeling ervan en hoe u eventueel in beroep kunt gaan. Klachten kunnen gaan over de inhoud van de geboden zorg en ondersteuning, maar ook over het gedrag van de zorgverlener of de organisatie. Stichting Thuiszorg Nescare neemt uw klacht serieus en wil een kans bieden tot herstel van vertrouwen.

Klachten over de dienstverlening

Stel, u heeft een klacht. Deze kan gaan over de geleverde zorg, de organisatie van de zorgverlening of de administratieve afhandeling daarvan. Het is zinvol om uw klacht eerst gewoon te bespreken met degene die aanleiding gaf tot de klacht. Alleen dan kan hij of zij er eventueel wat aan doen. In veel gevallen blijkt een misverstand de oorzaak van een klacht te zijn. Door een gesprek met de direct betrokkene aan te gaan, kan zo’n misverstand vaak eenvoudig worden rechtgezet. Soms blijkt dat de betrokkene zich er helemaal niet van bewust was dat er iets is misgegaan. Hij of zij dacht het beste voor u te doen. In die gevallen zult u dan ook in een persoonlijk gesprek samen tot een oplossing kunnen komen. Indien dit geen oplossing biedt, kunt u zich altijd wenden tot de zorgcoördinator, de interne klachtenfunctionaris of de onafhankelijke geschillencommissie van Stichting Zorggeschil. Met elkaar doen we ons best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. De interne klachtenfunctionaris van Stichting Thuiszorg Nescare streeft ernaar uw klacht binnen vier weken na ontvangst te hebben afgehandeld.

Interne klachtenfunctionaris
Dhr. F. (Fatih) Yildiz
Dierenselaan 2
2573 LH Den Haag
070 – 200 23 60
f.yildiz@nescare.nl  

Externe klachtencommissie
Stichting Zorggeschil
Postbus 24018
3502 MA Utrecht
0561 – 618 711 (Quasir)
info@zorggeschil.nl

De externe klachtencommissie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de klacht. De commissie kan de bij de klacht betrokken partijen verzoeken schriftelijk inlichtingen te geven en stukken op te sturen, voor zover deze met de klacht te maken hebben. Hiervoor vraagt de klachtencommissie eerst toestemming aan van de cliënt. De commissie kan in- en/of externe deskundigen raadplegen. De commissie kan de betrokken partijen uitnodigen voor een mondelinge toelichting (hoorzitting). De klachtencommissie doet gemotiveerd uitspraak en kan deze vergezeld laten gaan van aanbevelingen aan de directie van Stichting Thuiszorg Nescare. De uitspraak wordt schriftelijk medegedeeld aan de cliënt, aangeklaagde, leidinggevende en directie.

Kosten

De klachtenprocedure is gratis.

Stichting Thuiszorg Nescare
Dierenselaan 2
2573 KH Den Haag
070 200 23 60

Ma t/m Vrij : 09:00 – 17:00
Za en Zo: Gesloten