Bel ons070 200 23 60Bereikbaarheidsdienst06 50 70 09 98

Privacybeleid

Onze thuiszorgorganisatie gaat vertrouwelijk met uw gegevens en uw informatie om. In dit beleidsreglement leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en voor welke doeleinden dit gebruikt worden. Dit privacyreglement is van toepassing op de gehele organisatie, alle primaire en organisatorische processen en op gegevensverzamelingen.

Persoonsgegevens

Als thuiszorgorganisatie verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld nodig om de zorg te kunnen leveren, de administratie te verzorgen, voor wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte en om salarissen uit te kunnen betalen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een bepaald persoon zoals naam, geslacht, BSN, geboortedatum, adres, telefoonnummer en etc. En alles wat we met deze persoonsgegevens doen, wordt gezien als een verwerking. Hierbij kunt u denken aan het gebruiken, verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, raadplegen en verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens. Het BSN nummer of gegevens over uw gezondheid (bv. een zorgplan of medicatieoverzicht) zijn bijvoorbeeld gevoelige persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere gegevens gelden strengere regels. Er wordt geen informatie verstrekt of opgevraagd bij derden zonder uw schriftelijke toestemming. In dringende gevallen kan telefonisch toestemming gevraagd worden tot overleg, bijvoorbeeld voor een overleg met een arts. Zonder deze (telefonische) toestemming zal geen informatie verstrekt worden, tenzij de wet de zorgverlener daartoe verplicht.

Overige persoonsgegevens

Gegevens dienen te allen tijde met een omschreven doel te worden vastgelegd. Overige bijzondere en extra gevoelige persoonsgegevens (bv. godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur of ras) mogen wij niet vastleggen. In enkele situaties kan toestemming hiervoor een uitzondering vormen. Indien foto’s vastgelegd worden voor onze eigen registratie of om ergens te publiceren, vraagt Stichting Thuiszorg Nescare u vooraf toestemming hiervoor. U kunt de toestemming altijd intrekken.

Verklaringen zoals euthanasie en reanimatie worden enkel op verzoek van de cliënt vastgelegd.
Indien Stichting Thuiszorg Nescare een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te verzamelen en vast te leggen, kan dit zonder toestemming worden gedaan, te denken aan agressief gedrag welke voor onze medewerkers van belang is om te weten.

Bewaartermijn

De hoofdregel is dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. Daar zijn uitzonderingen op. Als er bijvoorbeeld sprake is van een wettelijke bewaartermijn, dan moeten wij ons aan die wettelijke bewaartermijn houden. Ook in specifieke situaties, bijvoorbeeld als er een rechtszaak loopt of bij een arbeidsconflict, kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden. De bewaartermijnen hiervan zijn opgenomen in het verwerkingsregister van de organisatie.

Klanten
Voor medische gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht van 20 jaar na het beëindigen van de zorg. Persoonsgegevens die nodig zijn voor de administratie moeten wij tot 7 jaar na het opstellen van het betreffende document (bijvoorbeeld een declaratie) bewaren. Gegevens die nodig zijn voor het doen van controles door zorgverzekeraars worden tot 5 jaar na de betaling van een declaratie bewaard.

Medewerkers
De NAW-gegevens en burgerlijke staat worden tot 7 jaar na het einde van het dienstverband bewaard. Voor loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen geldt een termijn van 5 jaar na uitdiensttreding. Andere persoonsgegevens worden doorgaans niet langer dan 2 jaar na het einde van het dienstverband bewaard.

Inzage en beveiliging van gegevens

Alleen medewerkers die op basis van hun functie uw gegevens nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig. Uw persoonsgegevens worden conform de geldende veiligheidsnormen bewaard, zoals vastgelegd in de NEN7510. Met onze leveranciers welke ons ondersteunen in het softwaresysteem hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Om het cliëntportaal van Thuiszorgplanner te gebruiken, dient u zich hiervoor aan te melden. Hierna ontvangt u een account waarmee u kunt inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt uw gegevens inzien en vragen om een correctie of een verwijdering. Wij vragen u deze verzoeken schriftelijk in te dienen. Om u daarbij te helpen, hebben wij onderstaande link toegevoegd die u kunt raadplegen.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

Na overlijden

Overlijden van een cliënt betekent niet dat dienst privacy niet meer beschermd hoeft te worden. Ook daarna hebben derden geen recht op inzage in het dossier, tenzij de zorgverlener zeker weet dat de cliënt daartegen geen bezwaar gehad zou hebben. Uw gegevens, de zorgovereenkomst en eventuele verslaglegging zullen worden bewaard in het archief conform de bewaartermijn.

Datalekken

Mocht er een datalek ontstaan, zal Stichting Thuiszorg Nescare dit direct melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). De melding zal worden gedaan middels het meldloket datalekken. De direct betrokkene zal hierover geïnformeerd worden. Een nadere informatie kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken.

Klacht indien

Indien u vragen heeft betreft uw rechten, ontevreden bent over de wijze van uitvoering of specifieke vragen met betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt uw vragen wenden aan onze functionaris gegevensbescherming; mevrouw Fatma Kaya. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 070-2002360 of per mail f.kaya@nescare.nl. Hierbij is van belang dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij de juiste gegevens kunnen wijzigen of verwijderen.

Ten slotte heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen, mocht u vinden dat wij op onjuiste wijze u persoonsgegevens verwerken. De procedure hiervoor, kunt u vinden op onze website. https://www.nescare.nl/over-nescare/klachtenprocedure/. Uiteraard kunt u ook altijd een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatste wijziging: juli 2020

Disclaimer: dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.

Privacybeleid

Stichting Thuiszorg Nescare
Dierenselaan 2
2573 KH Den Haag
070 200 23 60

Ma t/m Vrij : 09:00 – 17:00
Za en Zo: Gesloten